OHA ‒ CKP

Az Oktatói Hálózat támogatja a Civil Közoktatási Platformnak és az oktatás területén működő szakszervezeteknek a felesleges feszültségek csökkentésére felszólító levelét

Amint az érintett kormányzati szervek vezetői számára elküldött 2020. március 30-i levél szerzői, úgy a felsőoktatás oktatóit és kutatóit tömörítő Oktatói Hálózat is kulcsfontosságúnak tartja, hogy az oktatásügyben dolgozók számára megteremtsék a feltételeket a válsághelyzet kezelésére irányuló legsürgetőbb teendőik ellátására. Különösen fontos, hogy a tanév hátralévő részében úgy valósuljon meg a tanulók ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, hogy ez ne rójon aránytalan feladatokat sem a diákokra, sem a gyermekek és fiatalok tanulását segítő családokra. A váratlanul fellépett új kihívás közepette arra van szükség, hogy a pedagógusok egymással, a szülőkkel és a tanulókkal együttműködve tudják megtalálni a tudásközvetítő, illetve készségfejlesztő munkájukat segítő módozatokat. Mindemellett a pedagógusok érdemi támogatást, nem egyszer pszichológiai segítséget is nyújtanak diákjaiknak a váratlan helyzet nehézségeinek megoldásához. Az is igen nagy kihívás számukra, hogy a hirtelen digitálissá alakult iskola senkit ne hagyjon magára. Így különösen fontos, hogy a távoktatásra átállás során a tanulók érdemi segítséget kapjanak iskolájuktól és iskolafenntartójuktól otthoni tanulásukhoz. A hátrányos helyzetű tanulók, illetve a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került családok gyermekei esetében gondoskodni kell a megfelelő technikai eszközök eljuttatásáról a családokhoz, a felhasználói segítségnyújtásról, illetve a digitális eszközök használati költségeinek átvállalásáról.

Fontos, hogy a sorolt fajsúlyos feladatok mellett ne nehezedjenek további terhek a jelenlegi válsághelyzetben a pedagógusokra, az iskolavezetőkre és a tanügyi irányítás terén dolgozókra, például ne terheljék őket az új, kellő konszenzus nélküli Nemzeti Alaptanterv bevezetésével összefüggő különféle teendők, sem a még el sem készült új tankönyvek, illetve taneszközök megrendelésével, ezek alkalmazásával összefüggő feladatok.

Ugyancsak igen fontos lenne, hogy a mostani válság közepette, amikor a munkajövedelmek jelentős csökkenése, illetve munkahelyek megszűnése miatt igen sok család kerül majd rendkívül nehéz anyagi helyzetbe, a szakoktatás területén dolgozók semmiképp se kerüljenek ki a közalkalmazottak köréből.

Míg a fentebb érintett kérdések tekintetében a tervezett változtatások azonnali felfüggesztésére lenne szükség, abban is egyetértünk a levelet megfogalmazókkal, hogy sürgősen meg kell hozni mindazokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyek elősegítik, hogy a tanulók, különösen az érettségi előtt állók érvényesen zárhassák le a 2019/2020-as tanévet, ne szenvedjenek hátrányt a válsághelyzet miatt. A válságintézkedések meghozatalakor azt is elő kell segíteni, hogy a diákok továbbtanulása és felvételi folyamata a felsőoktatási intézményekbe a lehető legkevesebb nehézséget okozza az érintettek számára.

Kérjük, hogy a fenti kérdések megoldása érdekében a döntéshozók mielőbb lépjenek kapcsolatba a levelet aláíró szakszervezetekkel és civil szervezetekkel annak érdekében, hogy mielőbb olyan szakmailag is megfelelő intézkedések születhessenek, amelyek segítik az oktatási ágazat működését, és a mostani igen súlyos válság okozta feszültségeket nem fokozzák, hanem enyhítik.

Az Oktatói Hálózat állásfoglalása az új Nemzeti Alaptantervről

English Version ⇒⇒⇒

Az Oktatói Hálózat egyetértését és szolidaritását fejezi ki az új Nemzeti Alaptanterv ellen tiltakozó szakmai szervezetekkel. Ez a dokumentum címével ellentétben már csak azért sem nemzeti, mert elkészítése során nem törekedtek konszenzusteremtésre. Szinte titokban készültek különböző változatai, amelyeknek még a szerzőit sem ismerjük.

Nemzetinek azért sem nevezhető, mert nyilvánvaló ideológiai elfogultságok érhetők benne tetten. Így például a NAT történelemtanítást szabályozó része problémamentesként jeleníti meg a két világháború közötti korszakot, az irodalomoktatásban pedig olyan, köztudomásúan középszerű szerzőket állít előtérbe, akik szélsőjobboldali ideológiákhoz kapcsolódtak.

Alaptantervnek sem igazán tekinthető a kormányhatározatként megjelent szöveg, hiszen az alaptanterv fogalmára rácáfolva alig hagy mozgásteret a pedagógusoknak. A kötelező jelleggel megtanítandó ismeretek köre oly nagy, hogy a tanárok valójában nem tudnak majd élni a választás szabadságával.

Az új NAT, akárcsak a közelmúlt többi oktatáspolitikai intézkedése, a legkevésbé sem segíti elő, hogy a fiatalok elsajátítsák a sikeres életvitelhez és munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat az iskolában. A számos ponton elavult szemléletű, a nemzet fogalmát eltorzító, a honvédelmi nevelést indokolatlanul előtérbe állító, átideologizált dokumentum azt sem segíti elő, hogy a mai diákok a világra nyitott, azt megismerni és megérteni vágyó, kritikus gondolkodásra képes, természeti és társadalmi környezetük jobbításáért tevékenykedő felnőtteké válhassanak.

Az új NAT-ban azoknak a központosító és voluntarista tendenciáknak a folytatását látjuk, amelyeket a „Háttal Európának” című, a kultúra, az oktatás, a tudomány és a média magyarországi leépítését dokumentáló jelentésünkben mutattunk be. Ugyanakkor nyomát sem látjuk benne azoknak az alapelveknek és értékeknek, amelyeket az ellenzéki pártok fogalmaztak meg 2018-ban a Oktatási Minimumban.

Az Oktatói Hálózat tiltakozik a NAT bevezetése ellen és felhívja a diákokat, oktatókat, kutatókat és szülőket, hogy  aláírásukkal támogassák a  Magyartanárok Egyesületének petícióját.

Az OHA támogatja a budaörsi tanárok nyílt levelét

Az Oktatói Hálózat támogatja a budaörsi tanárok nyílt levelét Orbán Viktornak. Szolidárisak vagyunk a közoktatásban dolgozó kollégáinkkal, mert jól működő felsőoktatás nem létezhet jól működő közoktatás nélkül. Jó közoktatáshoz erkölcsileg és anyagilag megbecsült tanárokra van szükség, megfelelő oktatási feltételekre és autonómiára. Átérezzük helyzetüket, nem utolsó sorban azért, mert a felsőoktatás sok tekintetben ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, mint a közoktatás.

Az OHA részt vesz a „Jövőt a diákoknak” demonstráción

Miközben magunk is hangsúlyozzuk a diákok nyelvtudásának fontosságát, az egyetemi felvételt nyelvvizsga meglétéhez kötő rendeletet a közoktatás jelenlegi nyelvtanítási feltételei mellett károsnak, méltánytalannak, kirekesztőnek tartjuk. Ezért az Oktatói Hálózat részt vesz a diákok április 26-ára tervezett „Jövőt a diákoknak” című tiltakozó demonstrációján, ahova várjuk az Oktatói Hálózat tagjait és egyetemi kollégáinkat.

 

Felhívás az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatának bojkottálására

Vészhelyzetben a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, vészhelyzetben a magyar tudomány!

A kormány az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá rendelte az akadémiai költségvetés meghatározó részét, és több jogszabályt, valamint az alaptörvényt is megkerülve, pénzügyi zsarolással szorongatja az intézeteket.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által legutóbb kiírt pályázat a jelenlegi működést szűkösen fedező pénzek részleges és irányított visszaosztását célozza.  A humán területre szánt összeg jóval alacsonyabb a korábbinál, ezért elkerülhetetlenek lesznek az elbocsátások, az intézetek zsugorítása, osztályok megszüntetése, egyetemekbe olvasztása.

Meg nem erősített hírek szerint kormányzati szándék van egyes intézetek teljes felszámolására, tömeges leépítésekre, a kutatóhálózat radikális átszabására, a kutatási pénzek kormányzati újraelosztására. Mindez az autonóm módon működő kutatói intézményrendszer és az alapkutatás felszámolását jelentené.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium eljárása nekünk már ismerős a közelmúltból.  A törvényeket, a megállapodásokat és a szakmai érveket semmibe vevő hatalom erőszakos, türelmetlen, és fantáziátlan is: az egyetemek már megtapasztalták ezeket a módszereket: az önkényes költségvetési elvonásokat, a zsarolást, az irányított, „kézből etetős” pályázatokat, a szereplők egymás ellen való kijátszását.

Most a hazai kutatás legfontosabb intézményrendszerének léte forog kockán. Mi, a felsőoktatás oktatói és kutatói, a tudományért és az országért felelősséget érző egyetemi polgárok, nem nézhetjük tétlenül ezt a pusztítást: meg kell akadályoznunk az Akadémia és az akadémiai kutatás szétzilálását!

Legyünk szolidárisak! Bojkottáljuk a pályázatot, amelynek fedezete a Magyar Tudományos Akadémiát illeti! Saját szorult helyzetünk sem lehet indoka annak, hogy hullarablók legyünk. Nekünk az ész, az értelem és az etika oldalán kell állnunk.

Nincs hová hátrálni – vészhelyzetben az ELTE két kara

A novemberben napvilágra került pénzügyi válsághelyzet következtében létszámleépítés kezdődött az ELTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Karán. A két kar oktatóinak száma várhatóan összesen 50-70 fővel csökken, többségüket nyugdíjazással, más részüket sebtében összehozott teljesítménykövetelmények alapján fogják elbocsátani, még nem tudni, pontosan milyen megoszlásban. De bármelyik megoldásról legyen is szó, a kapacitáscsökkentés a két kar mérhető oktatási és kutatási teljesítményét tekintve indokolatlan és káros, több tanszék és képzési program felszámolásához vezet. Az alulfizetett és túlterhelt oktatók megtizedelése nemcsak nem méltányos, de nem is hatékony megoldás az egyetem problémáira. A létszámleépítés nem megoldja, hanem tetézi a karok problémáit, megnöveli a maradó oktatók amúgy is megemelkedett oktatási terhelését, és gyengébb oktatói és kutatói teljesítményt eredményez. Mindez a hallgatókat is sújtja, hiszen rövid távon elkerülhetetlenül rontja az oktatás minőségét.

Az ország egyik vezető egyeteme most azért kényszerül ismét létszámleépítésre, mert a kormány szisztematikusan alulfinanszírozza a felsőoktatást, és az elégtelen források elosztását úgy alakította, hogy az a minél olcsóbb tömegoktatás és mondvacsinált kutatási tevékenységek felé sodorja az intézményeket. Sem a minőségi oktatás, sem a minőségi kutatás alapvető feltételei nincsenek biztosítva a magyar felsőoktatásban. Ezzel a politikával a kormányzat – ahogy azt már a 2013-as leépítések kapcsán megállapítottuk – elérte, hogy „a felsőoktatás lebontását, az önfelszámolás visszafordíthatatlan, káros és méltatlan lépéseit maguk az intézmények hajtsák végre”.

Az Oktatói Hálózat követeli az ELTE vezetésétől a létszámleépítés felfüggesztését, és egy olyan új, felmenő rendszerben bevezetendő és konszenzuálisan elfogadott értékelési rendszer létrehozását, ami az oktatási és a kutatási teljesítményt egyaránt figyelembe veszi. A kormányzattól pedig követeljük a felsőoktatás finanszírozási rendszerének újragondolását – feltétlenül szakértők bevonásával és az érintettekkel történő érdemi egyeztetésekkel.

Azonnali lépésként követeljük a 2019 őszére tervezett képzési normatívaemelés előrehozását a 2018/19-as tanév második félévére és kiterjesztését minden évfolyamra.

2019. 01. 21.

 

2019. 01. 29.

1. EGYETEMFINANSZÍROZÁS ÉS -MŰKÖDTETÉS: ALAPÍTVÁNYI ÉS MÁS INTÉZMÉNYI MODELLEK – SZAKÉRTŐI KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Meghívott vendégek:

 • Derényi András (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
 • Kádár-Csoboth Péter (IFUA Horváth & Partners)
 • Kováts Gergely (Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja)

Témakörök:

 • Mi a probléma a jelenlegi, az államigazgatás alá rendelt egyetemi modellel?
 • Milyen alternatív intézményi működési modellek léteznek a világban (pl. közalapítvány, vállalkozói közintézet, szövetkezeti egyetem stb.) és ezektől mit várhatunk?
 • Miben különbözik egy állami alapítású alapítványi egyetem a magán alapítványi egyetemektől?

_________________________

2. A CORVINUS ÁTALAKÍTÁSÁNAK OKAI ÉS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

A beszélgetés résztvevői:

 • Bihari Péter (BCE)
 • Nagy Ákos (BCE, Hallgatói Szakszervezet)
 • Toronyai Gábor (BCE FDSZ)

Témakörök:

 • Privatizációként értelmezhető-e a Corvinus átalakítása, illetve mennyiben és hogyan az?
 • Milyen kormányzati, illetve intézményi motivációk állnak az átalakítás hátterében?
 • Van-e esélye annak, hogy a Corvinus, átalakulása nyomán a  közép-kelet-európai régió csúcsegyetemévé váljon?
 • Mi várható az új működési formától a társadalmi mobilitás tekintetében, hogyan változnak majd a bekerülés esélyei?
 • Hogyan változik a Corvinus oktatóinak a helyzete az átalakítás következtében? 

Prezentációk

1.

finn_reform

2.

KCsP_Egyetemi_modellváltás_OHA_2019_januar

3.

Modellváltás-kísérletek-DA

Videofelvétel

 

Fotók az eseményről (B. Molnár Béla)