2020. szeptember hónap bejegyzései

Az Oktatói Hálózat és a Stádium 28 Kör szolidaritási nyilatkozata a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeinek védelmében

Az Oktatói Hálózat és a Stádium 28 Kör tagjai felháborodva érzékelik, hogy az Orbán-kormány súlyos nyomást gyakorol az Iványi Gábor által vezetett egyházra (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség), az általa fenntartott oktatási intézményekre, és a vele szorosan együttműködő a hajléktalanellátásban kulcsfontosságú szerepet betöltő Oltalom Karitatív Egyesületre.

Közismert, hogy a magyar parlament 2011-ben megvonta az egyházi státuszt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségtől, amely döntést az Emberi Jogok Európai Bírósága jogellenesnek minősített.

A magyar állam – bírósági ítéletek szerint – több milliárd forinttal tartozik az egyháznak, amely emiatt nem tudja kifizetni a hajléktalanszálló, a hajléktalankórház, az óvoda, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, a hátrányos helyzetűek számára működtetett iskolák tevékenysége során keletkezett közüzemi számlákat. Mostanáig működött az állami tulajdonban lévő közüzemi szolgáltatók és az egyház között az a – kölcsönös adósviszonyban lévők között szokásos – gyakorlat, hogy az állam milliárdos adósságára „ráterhelték” a Dankó utcai komplexum néhány tízmilliós, az állammal szemben fennálló adósságát.

Az Orbán-kormány azonban, megelégelve a Wesley és az Oltalom szabad szellemiségét, az itt dolgozók és tanulók rendszeres kiállását a diktatúra által fenyegetett kisebbségek, tudományos intézmények, vagy éppen az SZFE mellett, a gázszolgáltatás műszaki elzárásával fenyegette meg Iványiékat. A Wesley és az Oltalom hallgatói, oktatói, alkalmazottai, tagjai és a velük szolidaritást vállaló polgártársaink folyamatos ülősztrájkkal, testükkel védik a járdának azt a pontját, ahol a gázszolgáltató meg tudná valósítani e tervét. Széles körű hazai és nemzetközi tiltakozás kezdődött, sokan pénzadományokkal sietnek a szorongatott intézmény segítségére.

Szervezeteink és tagjaink nevében kérjük a magyar tudományos és felsőoktatási intézmények vezetőit, a tudományos és felsőoktatási szervezeteket és szakszervezeteket, a szociális szféra szervezeteit, hogy intézményesen tiltakozzanak az ellen, hogy a kormányzat nemtelen eszközökkel kísérli meg az Iványi Gábor vezette szervezeteket tönkretenni, azzal sem törődve, hogy hajléktalanok és más segítségre szorulók alapvető szükségleteinek kielégítése kerül veszélybe. Ezen a helyzeten alapvetően nem változtat a Nemzeti Közművek most bejelentetett tavaszig tartó kikapcsolási moratóriuma.

Független alapkutatási pályázati rendszert!

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata 

Hetek óta háborog a magyar tudományos élet amiatt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve az égisze alatt működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elfogadhatatlan módon, több szakmai zsűri véleményét felülbírálva megváltoztatta az idei OTKA-pályázatok eredményeit: vesztesekből győzteseket csinált. A szakmai kollégiumok döntéseinek megváltoztatását az NKFIH elnöke látszólag tudományos érveléssel, tudománymetriai szempontokra (publikációk, hivatkozások száma, helye stb.) hivatkozva indokolta. Ezt követően Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szombaton utólagos egyeztetést kezdeményezett az NKFIH és az MTA vezetősége között az OTKA-pályázatok értékelésének rendszeréről.

Tudnivaló, hogy a pályázó kutatók korábbi tudományos teljesítménye – tudománymetriai adatai – a pályázatok értékelése során fontos, kellő súllyal figyelembe vett, de nem mindent felülíró szempontot jelent. Véleményünk szerint súlyos hiba a komplex értékelés alapján kialakult sorrendet a szempontok egyikének kiemelésével felülbírálni. Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy az utólagos kormányzati beavatkozás alapjául egy sok szempontból erősen vitatható, nem kontrollált, nem egységes és hiányos adatbázis szolgált.

A pályázati folyamatba való hivatali beavatkozás, az eredmények utólagos megváltoztatása, valamint az alapkutatások értékelési rendszerének megváltoztatására irányuló kormányzati törekvés ellentmondásban áll Magyarország Alaptörvényével, amely szerint „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát […] Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak”. Azok az alacsonyabb szintű jogszabályok, amelyekre a pályázati folyamatba való kormányzati/hivatali beavatkozást a kormány innovációs és technológiai minisztere és az NKFIH elnöke alapozza, nyilvánvalóan sértik a tudomány művelőinek az alaptörvényben deklarált jogait, azaz alkotmányellenesek. Követeljük az alkotmányellenes jogszabályok visszavonását, az azokra alapozott döntések megsemmisítését, és a törvényesség helyreállítását a tudományos kutatások értékelésében!

Az alapkutatási pályázati rendszerbe való kormányzati beavatkozásokat az OTKA Irodának a technológiai fejlesztési és innovációs célokat követő kormányhivatalba, az NKFIH-ba való 2014-es beolvasztása tette lehetővé. A magyar tudomány fejlődése, az alapkutatások szakmai alapon történő finanszírozása érdekében elengedhetetlennek látjuk az OTKA eredeti szervezeti és működési autonómiájának helyreállítását, beleértve az OTKA-pályázatok értékelésben eljáró bizottságok személyi összetételének nyilvánosságát is. Ez lehetne az ITM, az NKIFH és az MTA közti, Palkovics László által kezdeményezett soron következő egyeztetésének egyetlen legitim célja.

Az Oktatói Hálózat, a Stádium 28 kör és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének nyilatkozata a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájának védelmében

Az Oktatói Hálózat, a Stádium 28 kör és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete tiltakozik a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiáját sárba tipró intézkedések ellen és szolidáris az egyetem önrendelkezésének visszaállításáért küzdő oktatókkal és hallgatókkal.

A kormányzat által az SZFE élére kinevezett kuratórium az egyetemi világban példátlan lépésre vetemedett, amikor elvonta a szenátus alapvető hatásköreit. A szenátus többé nem dönthet saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele az egyetem költségvetésébe, nem fogadhatja el intézményfejlesztési tervét, nem állíthat rektorjelöltet, nem dönthet önállóan intézetvezetők és osztályvezető tanárok kinevezéséről, osztályok indításáról. A kuratórium egyetemhez méltatlan, önkényes döntései betetőzik az SZFE „modellváltásának” folyamatát, amelyet a kormányzat előkészítetlenül és erőszakosan hajtott végre, semmibe véve az oktatók és a hallgatók képviselőinek véleményét. Az SZFE munkájában közvetlenül és közvetve érintett szélesebb szakmai kör tiltakozása is egyértelművé teszi, hogy az egyetem átszervezése illegitim módon történt.

Követeljük, hogy a kormány térjen vissza az egyetemi autonómia európai normáihoz, haladéktalanul hívja vissza az SZFE élére ültetett kuratóriumot és felügyelőbizottságot, állítsa vissza a szenátus eredeti jogkörét és üljön le tárgyalni a Színház- és Filmművészeti Egyetem legitim képviselőivel!

A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történtek a magyar kultúra ellen egy évtizede zajló támadások sorozatába illeszkednek, és előrevetítik, milyen sors vár a jövőben a többi állami felsőoktatási intézményre, ha hagyjuk. Köszönjük az SZFE oktatóinak és hallgatóinak példamutató, bátor kiállását. Nemcsak magukért, hanem az egész magyar felsőoktatás szabadságáért küzdenek.