Az Oktatói Hálózat felhívása

Csatlakozzanak az egyetemek is az iskolák egyórás tiltakozásához!

2016. március 30-ára a Tanítanék mozgalom egyórás tiltakozási akciót hirdetett a tanítás szabadságáért. A polgári engedetlenségi akció célja, hogy radikális irányváltásra kényszerítse az oktatási kormányzatot, amelynek szakmailag megalapozatlan, korszerűtlen és túlcentralizált oktatáspolitikája kaotikus helyzetet, működésképtelenséget, a gyerekek és a tanárok számára elviselhetetlen terheket és minőségromlást eredményezett a közoktatásban.

Az Oktatói Hálózat már korábban támogatásáról biztosította a Tanítanék mozgalom és a Civil Közoktatási Platform követeléseit, amelyekhez mi is csatlakoztunk az Oktatók 5 pontjával. Most a március 30-i polgári engedetlenségi mozgalomhoz való csatlakozásra hívjuk fel a felsőoktatási intézményeket, az ott dolgozó oktatókat és a hallgatókat is.

Kérjük kollégáinkat, hogy március 30-án a helyi lehetőségeknek megfelelően szervezzenek szolidaritási akciót saját intézményükben!

  • Reggel 8 és 9 óra között szervezzenek villámcsődületet az intézmény bejáratánál vagy udvarán, és ott olvassák fel a CKP 12 pontját valamint az OHA 5 pontját.
  • A nap során tartsanak fórumokat az egyetemeken, ahol oktatók és hallgatók megvitatják a közoktatás és a felsőoktatás helyzetét és követeléseit.
  • Az oktatók a nap során tartott óráik alatt tartsanak rövid polgári engedetlenséget, „szolidaritási csendet”: az óráik alatt néhány percig szüntessék be az oktatást.
  • Ha másra nincs lehetőség, akkor jelenlétükkel támogassák valamely közoktatási intézmény előtt a reggel 8 és 9 között tartandó polgári engedetlenségi akciót, és jelezzék, hogy a felsőoktatás is hasonló nehézségekkel küzd, mint a közoktatás!

Javasoljuk azt is, hogy március 30-án ismét hordjunk kockás inget!

Budapest, 2016. március 24.


Az Oktatói Hálózat 2016. márciusi hírlevele

A Hírlevél letöltése ⇒⇒⇒

hirfej

Az Oktatói Hálózat, csatlakozva a Civil Közoktatási Platformhoz a következő követeléseket fogalmazta meg a felsőoktatással kapcsolatosan:

1. Nyitott, befogadó, a társadalmi mobilitást elősegítő felsőoktatást!

Véget kell vetni a felsőoktatásba való bejutást tudatosan szűkítő oktatáspolitikának. Magyarországnak hosszú távon is be kell tartania a diplomások arányára vonatkozó európai vállalását. Vissza kell vonni egyes szakok diszkriminációját, fizetőssé tételét.

2. Autonómiát, minőséget!

Helyre kell állítani az egyetemi oktatás és a kutatás autonóm működésének garanciáit, meg kell szüntetni a kancellár és a konzisztórium intézményét.

Az oktatók minősítéséhez a jelenlegi, esetleges és önkényes kritériumok helyett szakmailag megalapozott, új szempontokat kell kidolgozni.

A minőségbiztosítási szabályozásnak minden intézmény és minden képzés tekintetében érvényt kell szerezni.

3. Európai szintű oktatásfinanszírozást!

Az oktatás költségvetési támogatását fel kell emelni legalább a GDP 6%-áig, ezen belül a felsőoktatásét 1%-ig.

4. Tisztességes béreket!

Az oktatók, kutatók és az őket segítő dolgozók fizetése minden kategóriában érje el legalább a visegrádi országok átlagát.

5. Társadalmi párbeszédet!

A felsőoktatás és a kutatás feltételeit meghatározó minden kérdésben legyen szava az érintettek szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek.

SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!

kocka

A Hírlevél letöltése ⇒⇒⇒


Az Oktatói Hálózat nyilatkozata az MNB és alapítványainak felsőoktatási szerepéről

Az Oktatói Hálózat támogatja az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának január 22-én kiadott tiltakozó nyilatkozatát. Az MTA állásfoglalása megállapítja, hogy az MNB-nek és alapítványainak a felsőoktatásra fordított kiadása közpénz, amely az alkotmányos felelősséget, a nyilvánosságot és a szakmai felügyeletet mellőző döntések következményeként kerül az érintett intézményekhez.

Magyarországon az egyetemi oktatásban egyre inkább teret nyernek a rögtönzött kormányzati elképzelések olyan ideológiailag érzékeny területeken, mint a közigazgatás-tudomány, az ún. államtudományok vagy a közgazdaságtan. Az utóbbi években több olyan intézkedés is született, amely a közpénz önkényes elosztásával, illetve szakpolitikai döntésnek álcázott kiváltságokkal tereli a felsőoktatást a kormányzat által kívánatosnak gondolt irányba – elegendő, ha csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem monopolhelyzetére gondolunk. Az MNB gyakorlata is e sajnálatos folyamat része. A titokzatos alapítványai által támogatott programok jól láthatóan szakmai közmegegyezést nélkülöző közgazdasági nézetrendszert kívánnak uralkodóvá tenni.

A privilegizált képzések nem csak az anyagi juttatások terén élveznek előnyöket. Megkerülik a szakalapítás és -indítás jelenlegi – igen szigorú – feltételeit és a másokra kötelező minőségi mércét. A Közszolgálati Egyetemet egy 2015-ös törvénymódosítás hozta indokolatlanul kivételezett helyzetbe azzal, hogy az új képzések indítása immár nincs alávetve a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményének, az MNB-alapítványok programjai pedig már akkreditált képzéseket sajátítanak ki új tartalmakkal.  A minőségbiztosítási szabályok kijátszása is annak lehetőségét vetíti előre, hogy szakmailag nem ellenőrzött tudományterületek jelenhetnek meg – e kiváltságokban nem részesített intézmények rovására.

Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságához hasonlóan az Oktatói Hálózat e folyamat rövid- és hosszú távú hatásait egyaránt aggasztónak tartja. Az állami források önkényes és átláthatatlan elosztása, a minőségbiztosítási kritériumok megkerülése megsértik a Magna Charta Universitatum által 1988-ban Bolognában kinyilvánított egyetemi autonómia elvét, és a tudományművelés szabadságának Magyarország Alaptörvénye X. cikke (1) bekezdésében rögzített elvét is. Ellentmondanak továbbá az állam semlegessége és az akadémiai pluralizmus civilizált országokban tiszteletben tartott elveinek.

Az Oktatói Hálózat követeli, hogy a kormányzat haladéktalanul tegyen lépéseket olyan finanszírozási rendszer megvalósítása érdekében, amely a közpénzek átlátható, ellenőrizhető, számon kérhető, hatékony és a tudományterületek különböző irányzatai szempontjából semleges felhasználásán alapul. Igényeljük továbbá egy olyan minőségbiztosítási szabályozás megteremtését, amely minden magyarországi felsőoktatási és doktori képzésre egyenlő feltételekkel, kivételek, kerülőutak és kiskapuk nélkül alkalmazandó.

2016. 02. 25.

Oktatói Hálózat

 


Az Oktatói Hálózat petíciója

A petíció aláírása ⇒⇒⇒

Versenyképes béreket, európai színvonalú finanszírozást, méltó munkafeltételeket a felsőoktatásban!

Alulírottak egyetértünk az ELTE BTK oktatóival, akik 2015. november 19-én nyilvánosságra hozott drámai levelükben rámutattak a mai magyar felsőoktatásban uralkodó tarthatatlan állapotokra, a színvonalas oktatás és kutatás feltételeinek hiányára, valamint a 2016 és 2018 között tervezett 15+5+5 százalékos béremelés méltatlanul alacsony voltára.

A felsőoktatásban 2008 óta nem emelték a béreket. A 3 évre elnyújtott 27%-os béremelés nem fedezi az oktatói fizetések vásárló-értékének 8 év alatt keletkezett több mint 30%-os inflációs veszteségét sem. A tömegessé vált felsőoktatás egész rendszere súlyosan alulfinanszírozott, nemcsak a fejlett nyugati államokhoz, de a többi posztkommunista országhoz képest is.

Az egyetemi oktatók munkaterhei, adminisztrációs kötelezettségei közben folyamatosan nőnek, és hátráltatják a kutatói és publikációs tevékenységet. Az oktatás körülményei egyre rosszabbak: nincs elég pénz könyvek, kutatási eszközök, korszerű műszerek, új számítógépek vásárlására. A pénzhiány miatt egyre kevesebb az oktató- és kutatómunkát támogató munkatársak száma is.

A felsőoktatásban a bérezés szégyenletesen alacsony, akár a hazai átlagbérekhez, akár a közoktatásban elért pedagógusbérekhez, akár a kelet-európai országok egyetemi oktatói béreihez viszonyítjuk is. Különösen nehéz a fiatal oktatók, a tanársegédek és adjunktusok helyzete, akik közül egyre többen kényszerülnek külföldön munkát vállalni. Nemcsak a magyar felsőoktatás és tudomány, de az egész magyar társadalom veszít azzal, ha nem becsüljük meg őket.

Ezért követeljük, hogy a kormány kezdjen érdemi tárgyalásokat a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsban az egész ágazat – nem csak az oktatók és kutatók – béreinek átfogó, méltányos és differenciált rendezéséről. Visszautasítjuk az egyetemi dolgozók egyes csoportjainak egymás ellen való kijátszását. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a béremelés költségeinek egy részét az intézményekre terheljék, amelyek így újabb elbocsátásokra kényszerülnének.

A felsőoktatás az ország jövője. Követeljük a felsőoktatás európai színvonalú finanszírozását, a magas színvonalú oktatói és kutatói munka feltételeinek biztosítását, méltó béreket!

Oktatói Hálózat

Magyarország, 2015. november 28.

A petíció aláírása ⇒⇒⇒


thinking2

Mi lesz veled, egyetem?

Az Oktatói Hálózat Mi lesz veled, értelmiség? című vitasorozata az elmúlt tanévben néhány veszélyeztetett értelmiségi szakma helyzetét tekintette át.

A Filozófusvita, a Történészvita, a Közgazdászvita, a Jogászvita és a Pedagógusvita után az őszi félévben az egyetemek helyzetét tűzzük napirendre. Első vitánkon felsőoktatással foglalkozó szakértők segítségével vizsgáljuk meg, hol tart ma a magyar felsőoktatás, hogyan jutottunk ide, és hogyan léphetünk tovább.

Mi lesz veled, egyetem? 2015

Helyszín:

ELTE BTK Gombocz Zoltán-terem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 47.

Időpont:

2015. november 3. kedd, 17h30

Meghívottak:

Kováts Gergely egyetemi adjunktus (Corvinus Egyetem)
Polónyi István egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)
Temesi József professor emeritus (Corvinus Egyetem)
Varga Júlia tudományos főmunkatárs (MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet) 

Moderátor:

Heller Mária egyetemi docens, ELTE TáTK

Szeretettel vár minden érdeklődőt:

az Oktatói Hálózat

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒

A rendezvény Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/events/814954485269172/