2015. június hónap bejegyzései

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata a közszolgálati egyetem monopóliumáról

Az Oktatói Hálózat több más szakmai szervezethez hasonlóan megütközéssel értesült az Országgyűléshez T/5050. sz. alatt benyújtott törvényjavaslatról. Ennek tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény módosítása.  E törvény létrehozná az osztatlan államtudományi képzést, és annak folytatására (kormánypárti módosító indítvány szerint: oklevél kiadására) kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet jogosítaná föl.

Az Oktatói Hálózat teljes mértékben támogatja a jogi karok dékánjainak, valamint a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának a törvényjavaslatra vonatkozóan közzétett tiltakozó állásfoglalását, és hasonlóképpen fenyegetőnek látja a tervezett módosítás rövid- és hosszú távú lehetséges hatásait. Az állam- és jogtudományi karok és a jogászképzés mellett a jelenlegi javaslat súlyosan érinti a közgazdálkodási és közpolitikai, valamint a nemzetközi kapcsolatokra irányuló multidiszciplináris képzési programokat is, amelyek pedig a mintaadó nemzetközi gyakorlatot követve alakultak ki, illetve alakultak át a rendszerváltást követően a magyarországi egyetemeken. A törvénymódosító javaslat alkalmas lehet arra, hogy elzárja az állam- és jogtudományi karok diplomájával rendelkező hallgatók elől a közigazgatási pályákat.

Hasonlóan a Dékáni Kollégium leveléhez és az MTA IX. Osztályának állásfoglalásához, az Oktatói Hálózat elfogadhatatlannak tartja, hogy a vonatkozó tervezetet nem egyeztették a Magyar Akkreditációs Bizottsággal, a Magyar Rektori Konferenciával és a Magyar Tudományos Akadémiával, miként az érintett egyetemekkel sem. A törvényjavaslatról, annak általános és részletes vitájának lefolytatásáról e szakmai köröket nem értesítették. Ez az eljárás demokratikusan működő jogállamban egyértelműen elutasítandó. Tartalmi probléma az, hogy a törvényjavaslat nincs összhangban az Alaptörvény X. cikk (2) és (3) bekezdéseiben a tudomány művelői számára biztosított jogokkal, és egyértelműen sérti a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 1. § (4) bekezdését, amely szerint a tárgyban az Akadémia véleményét ki kell kérni. Az akadémiai törvény 3. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint továbbá az Akadémia kötelessége az, hogy őrködjék a a tudomány művelésének szabadsága felett. A jelen törvényjavaslat megakadályozza a testületet törvényben megszabott közfeladata ellátásában.

Megalapozatlan és önkényes eljárás az, hogy államtudományi, illetve közigazgatási szakok elvégzését tanúsító oklevelet kizárólagosan csak egy, éspedig a felsőoktatás általános rendszeréből törvényileg kiemelt intézményben adjanak ki. A törvényjavaslat durván sérti az állam semlegességének és a felsőoktatás pluralizmusának elveit, és a tudományművelés szabadságának az Alaptörvény X. cikkének (1) bekezdésében is biztosított elvét.

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat csak azt tudja elfogadni, ha a Kormány egyenlő feltételek mellett folyamatosan biztosítja az állam- és jogtudományi karok számára, továbbá a közgazdálkodást, közpolitikát és nemzetközi kapcsolatokat oktató egyetemek számára a képzési jogosultságot és az oklevélkiadást. Az állam- és jogtudományi karok, illetve a különböző társadalomtudományi irányultságú képzések (közigazgatás-szervezés, politológia, közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok) eddig is megfelelő színvonalon elégítették ki az államtudományi ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránti igényt. Ezért az Oktatói Hálózat azt kívánja, hogy a Kormány haladéktalanul vonja vissza törvényjavaslatát.

Az Oktató Hálózat kénytelen megállapítani: baj van azzal a kormányzattal, amely a közszolgálati pályák vonzerejét adminisztratív beavatkozások révén, demokratikus és jogállami alapelvek felülírásával reméli biztosítani. A fejlett világban már rég meghaladott és értelmezhetetlen az a gyakorlat, hogy a kormányzat akadémiai képzések megrendelőjeként lép fel egyetemmel szemben, még akkor is, ha az állami fenntartású. Követeljük a Magna Charta Universitatum által 1988-ban Bolognában kinyilvánított egyetemi autonómia tiszteletben tartását!

Budapest, 2015. 06. 26.

Az Oktatói Hálózat nyilatkozata a kormány szakképesítési rendeletéről

A kormány az egyetemi szakképesítések terén is teljhatalmú önkényúrnak képzeli magát: 2015. június 10-én megjelent 139/2015. számú rendeletével huszonegy alapképzést, harminchét mesterszakot és két osztatlan képzést szüntetett meg, miközben létrehozott néhány új szakot.

Az Oktatói Hálózat szerint a kormány illetéktelen annak eldöntésében, hogy milyen szakok taníthatók, illetve tanulhatók a felsőoktatásban.

Demokratikus körülmények között az autonóm egyetemi műhelyek joga, hogy meghatározzák oktató- és kutatómunkájuk tartalmát és a szakok kínálatát; a szakok létesítéséhez és indításához szükséges akkreditációról független intézmények döntenek; a diákok pedig a felkínált szakok közül szabadon választanak

Autonómiát az egyetemeknek, szabad választást a diákoknak!

Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata

A fiatalok demokratikus szellemű nevelése, szocializációja mellett elkötelezett szervezetek az alábbi nyilatkozattal fordulnak a nyilvánossághoz:

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot?

Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?
Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Oktatói Hálózat
Pedagógusok Szakszervezete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete